sm61 07-10-2019 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     sm61 07-10-20
=====================================================================================
         M.B.A(HA)          SEM-4
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT M.B.A(HA)
  HELD IN  JULY-2019    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
=====================================================================================

=====================================================================================
000062780155 PRIYA NAGAR         FAIL          1933/3200
000072780078 DR KRISHNA THAKRE      FAIL          1881/3200
000072780104 NEHA TIWARI         FAIL          2175/3200
000072780105 JINCY MARY JOHN       PASS      FIRST 2307/3200
000072780107 PRASANNA JAIN        PASS      FIRST 2299/3200
000072780109 RAGHVENDRA SOLANKI      FAIL          2159/3200
000072780110 ARPITA KUSHWAH        W.H.          1574/2400
000072780112 VILASH KSHIRSAGAR      FAIL          1889/3200
000072780113 SURBHI JOSHI         PASS      FIRST 2129/3200
000072780114 NEHA CHOUHAN         PASS      FIRST 2354/3200
000072780115 AKANSHA SINGHAI       W.H.          1580/2400
000072780159 SHIKHA BHAWSAR        FAIL          2201/3200
000072780170 KAMAL PACHAURY        W.H.          1463/2400
000072780171 ASHVIN JAISWAL        PASS      FIRST 2201/3200
000072780172 RAHUL KUMAR NAYAR      PASS      FIRST 1967/3200
000072780173 HARSHDEEP SINGH       PASS      FIRST 2131/3200
000072780175 CHETAN SHARMA        PASS      FIRST 2107/3200
000072780176 OMAR CHOUDHARY        PASS      FIRST 2344/3200
000072780177 JAYATI SHRIVASTAV      W.H.          1701/2400
000072780179 RAKHI MISHRA         PASS      FIRST 1993/3200
000072780180 SURENDRA SINGH        PASS      FIRST 2105/3200
000072780181 MADHURI KHODE        FAIL          2062/3200
000072780182 JITENDRA SILWADIYA      FAIL          2130/3200
000072780183 NAMRATA CHOUDHARY      PASS      FIRST 2285/3200
000072780184 GOLDI GUPTA         FAIL          2157/3200
000072780185 PRIYANKA YADAV        FAIL          1907/3200
000072780189 YOGESH SADARANG       W.H.          438/ 800

                      TOT STUDENTS-  27