DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. SOCIOLOGY SEM. 1       FEB-2022     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000210020398 SUBHADRA DODVE      RLIND 1   000    2
000210090485 SHEETAL CHHAPRI      SOCRS 1   012    20
000210090488 SADHANA UIKEY       CLTRD 1   014    19
000210090488 SADHANA UIKEY       SOCRS 1   003    5
000210180341 NILESH PATIDAR      SOCRS 1   010    12
000210180345 REENA PRAJAPATI      SOCRS 1   012    18
000210180358 ABHISHEK KUSHAWAH     SOCRS 1   005    11
000210621132 TANISKA          CLTRD 1   020    23
000210880576 ROHIT NAYAK        URIND 1   026    28
000213240531 HITISHI DHOKA       SOCRS 1   008         * NO CHANGE
000213240540 RUKHMA          SOCRS 1   011         * NO CHANGE