DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.C.A SEM-3            JAN-2023     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000030070025 RAVI BAIRAGI       DATAST 1   012    17
000030410101 AKHAND YADAV       ACCFM 1   008    13
000030410101 AKHAND YADAV       DATAST 1   013    17
000031420032 SHREEVALLABH PATIDAR   UINXOP 1   012    17
000032900030 AMAN JHALA        DATAST 1   010    17
000032900032 ARPIT SAHU        DATAST 1   006         * NO CHANGE
000032900038 JAYA PATEL        DATAST 1   012    17
000032900041 LAKSHYA GUPTA       DATAST 1   007    17
000032900047 RISHABH CHAWDA      DATAST 1   008         * NO CHANGE