DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. GEOGRAPHY SEM.1        FEB-2023     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000220620343 MUNITA BAMANIYA      ECOGEO 1   026    32
000220620377 RAHUL MASANIYA      ECOGEO 1   025    34