DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. PRE.ENG.LITERATURE SEM.1 (PVT)NOV-DEC 2019   1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000080398052 BHAIYA LAL ROKDE     DRAMA 1   034    35
000083248082 SAGAR BORDE        FICTN 1   028    35
000083248094 SAYADA RAWAT       DRAMA 1   033    34
000083248104 PRATAP SINGH BHIDE    POET  1   000         * NO CHANGE
000090016145 SHREYA VERMA       POET  1   060    69
000090016145 SHREYA VERMA       FICTN 1   059    67
000090016181 MANISHA DUBEY       DRAMA 1   027    28
000090016235 MINAL KESHNIYA      DRAMA 1   028         * NO CHANGE
000090096036 KAJAL SHARMA       PROSE 1   042    50
000090096049 URMILA NEELAM SAKET    FICTN 1   024    33
000090096163 POOJA JOSHI        FICTN 1   025    33
000090726041 AARTI GURJAR       FICTN 1   026    28
000090726083 VARSHA CHAKRAWARTI    POET  1   033         * NO CHANGE
000090726083 VARSHA CHAKRAWARTI    PROSE 1   044    45
000090726091 BRAJABALA RATHORE     POET  1   033    35
000090726091 BRAJABALA RATHORE     DRAMA 1   040    48
000090726091 BRAJABALA RATHORE     FICTN 1   041    47
000090726091 BRAJABALA RATHORE     PROSE 1   044    48
000090726151 SANJAY KUMAR       POET  1   015         * NO CHANGE
000090726657 SUNANDA PALIWAL      POET  1   024    26
000090726657 SUNANDA PALIWAL      DRAMA 1   022    28
000090866047 JOGENDRA SINGH CHOUHAN  DRAMA 1   024    28
000090866047 JOGENDRA SINGH CHOUHAN  FICTN 1   012    14
000090906033 ANITA DEVRE        FICTN 1   022    25
000090906037 SONA DEVRE        POET  1   017         * NO CHANGE
000090906037 SONA DEVRE        FICTN 1   000         * NO CHANGE
000093246045 PAWAN CHOUHAN       DRAMA 1   035         * NO CHANGE
000093246045 PAWAN CHOUHAN       FICTN 1   009    12
000093246053 SANDEEP NAVERDIYA     DRAMA 1   018    19
000093246053 SANDEEP NAVERDIYA     FICTN 1   012    15
000093246054 PAREEDHI SOLANKI     FICTN 1   018    23