DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.B.A.LLB (HONS.) SEM-3      AUG-2023     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000030440363 AKSHAY BANSAL       HUMRL 1   030    39
000031550332 YASHIKA NAMDEV      FUNC  1   010    12
000031730138 SAKSHI CHOUHAN      HUMRL 1   030    34
000210440372 DIKSHA JAIN        BUSST 1   018    22
000211550297 SANKALP PANDEY      FAMHIN 1   048         * NO CHANGE
000211550297 SANKALP PANDEY      HUMRL 1   047    49
000211550297 SANKALP PANDEY      ADVAC 1   047         * NO CHANGE
000211550313 SAHIL MOMIN KHAN     FAMHIN 1   025    32
000211550313 SAHIL MOMIN KHAN     ADVAC 1   024    32
000211550342 HARSHPAL RAWAT      FAMHIN 1   026    32
000211550375 RISHIKA CHOUKSEY     FAMHIN 1   053         * NO CHANGE
000213730245 AYUSH TRIPATHI      CONL  1   020         * NO CHANGE
000213730254 MADHAVI SHARMA      HUMRL 1   031    36