DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A.FINAL HISTORY SEM.4  (PVT) JULY-AUG 2023  1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000210016404 MAHESH DUDVE       TOUR  1   044    50
000210016404 MAHESH DUDVE       MARTH 1   034    39
000210726207 ADITYA DHASKE       MALWA 1   031    35
000210726207 ADITYA DHASKE       STIND 1   015    22
000210846153 NEELAM BANSOD       STIND 1   028    35
000210866060 AYUSHI SAVNER       STIND 1   024    33
000213246179 AKSHAY BABERIYA      STIND 1   021    34