sm61 03-04-2024 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     sm61 03-04-20
-----------------------------------------------------------------------------
         M.SC.FINAL PHARMA.CHEMISTRY (SEM3)
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT M.SC.FINAL PHARMA.CHEMIST
  HELD IN  JAN-2024    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
000220410023 RABIYA KHANAM        ATKT          316/ 600
000220410024 RASHMI KATARIYA       PASS          331/ 600
000220410025 BUSHRA SHAIKH        PASS          371/ 600
000210460074 ABHISHEK PANWAR       ATKT          311/ 600
000210460075 ANJALI MEHRA         PASS          289/ 600
000220460043 VEDANTI BANGAR        PASS          329/ 600
000220460044 SOHAIL KHAN         PASS          373/ 600
000220460045 SAHIL ANSARI         ATKT          330/ 600
000220460048 DEVANSH SATANKAR       PASS          454/ 600
000220460049 SHIVAM DHOTE         ATKT          354/ 600

                      TOT STUDENTS-  10