DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M. ED. EXAMINATION SEM. 1     APR-2023     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000210950165 BEENA SHARMA       EDUR  1   008    11
000211350216 SURESH BARKHANE      PHPE  1   000    2
000211350216 SURESH BARKHANE      EDUR  1   008    13
000211510109 PARLI NARGAWA       EDUR  1   006    10
000211510115 BHAGIRATH BHARAVE     EDUR  1   017    20
000211510138 GYARAS MEWADE       PHPE  1   007    8
000211510138 GYARAS MEWADE       EDUR  1   007    12
000211510138 GYARAS MEWADE       ALGC  1   011    13
000211780115 YOGITA PATIDAR      PHPE  1   021    28
000211780115 YOGITA PATIDAR      EDUR  1   015    22
000211990107 KIRAN BUADE        EDUR  1   010    12
000211990109 LAKHAN NIRGUDE      EDUR  1   012    17
000211990111 MANJU BANKAR       EDUR  1   008    11
000211990116 SANGEETA BHALSE      EDUR  1   007    8
000211990117 SHAWETA JOSHI       EDUR  1   019    21
000211990123 SUNIL CHOUHAN       PHPE  1   028    34
000211990123 SUNIL CHOUHAN       EDUR  1   000         * NO CHANGE
000211990143 SHWETA MISHRA       PHPE  1   020    28
000213420123 LATA PATIDAR       EDUR  1   024         * NO CHANGE
000213420130 ROONZHOON MAHAJAN     EDUR  1   018    21
000214680140 PARVEEN ANSARI      EDUR  1   020         * NO CHANGE
000220950179 SADHNA SAHU        EDUR  1   018    20
000220950180 SHAILENDRA SONGARE    PHPE  1   015    17
000220950180 SHAILENDRA SONGARE    EDUR  1   000    1
000220950180 SHAILENDRA SONGARE    ALEA  1   020    22
000220950189 PARWATI          EDUR  1   000    4
000220950205 BHAVANA CHOUHAN      EDUR  1   021    23
000221350187 MONA DAWAR        EDUR  1   019    20
000221350203 SUJEET SINGH BAISH    EDUR  1   024    25
000221350205 NEELOFER BI        PHPE  1   012    13
000221350205 NEELOFER BI        EDUR  1   016    19
000221350210 SAVITA CHAWARE      PHPE  1   009         * NO CHANGE
000221350210 SAVITA CHAWARE      EDUR  1   020    28
000221350212 RANJITA CHAUDHARY     PHPE  1   050    53
000221350212 RANJITA CHAUDHARY     EDUR  1   030         * NO CHANGE
000221350212 RANJITA CHAUDHARY     ALEA  1   051         * NO CHANGE
000221510095 LAXMI PRASAD KORWA    PHPE  1   016    17
000221510095 LAXMI PRASAD KORWA    EDUR  1   002    7
000221510097 MAYURI BACHHOTE      PHPE  1   009         * NO CHANGE
000221510097 MAYURI BACHHOTE      EDUR  1   010    16
000221510103 VAISHALI RATHORE     PHPE  1   017    18
000221510114 RAJESH ARSE        EDUR  1   005         * NO CHANGE
000221510114 RAJESH ARSE        ALSE  1   008         * NO CHANGE
000221510118 JYOTI CHOUHAN       EDUR  1   015    23
000221540102 JYOTI GAIKWAD       EDUR  1   024    28
000221540121 NANDINI JOSHI       EDUR  1   017    21
000221780499 MUKESH KUMAR DANGI    EDUR  1   022    29
000221780505 HANSA CHONGDE       EDUR  1   020    25
000221780524 HEMLATA BAGHEL      PHPE  1   024    28
000221780524 HEMLATA BAGHEL      EDUR  1   022    28
000221990101 DEVENDRA         PHPE  1   017         * NO CHANGE
000221990101 DEVENDRA         EDUR  1   017         * NO CHANGE
000221990103 MOHAN KATARE       PHPE  1   020    21
000221990103 MOHAN KATARE       EDUR  1   013    18
000221990104 VIJAY           PHPE  1   021    28
000221990104 VIJAY           EDUR  1   015    20
000221990113 RANI BARODE        PHPE  1   018         * NO CHANGE
000221990113 RANI BARODE        EDUR  1   023    28
000221990114 NEHA SADHAV        PHPE  1   013    20
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M. ED. EXAMINATION SEM. 1     APR-2023     2
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000221990114 NEHA SADHAV        EDUR  1   019         * NO CHANGE
000221990120 RISHIKA SHARMA      PHPE  1   003         * NO CHANGE
000221990120 RISHIKA SHARMA      EDUR  1   005    10
000221990122 SHOBHARAM DUDWE      PHPE  1   007    8
000221990122 SHOBHARAM DUDWE      EDUR  1   001    5
000221990123 KANCHAN ASHKE       PHPE  1   018    20
000221990123 KANCHAN ASHKE       EDUR  1   005         * NO CHANGE
000221990124 NAMRATA KARDAK      EDUR  1   014         * NO CHANGE
000221990127 PURNIMA SONI       PHPE  1   020    28
000221990131 LALITA BANSAL       PHPE  1   010    15
000221990131 LALITA BANSAL       EDUR  1   003    7
000221990132 ANNU SINGH        EDUR  1   020    22
000221990137 PRIYA JOSEPH       PHPE  1   009    14
000221990137 PRIYA JOSEPH       EDUR  1   016    19
000221990138 ANITA PANWAR       PHPE  1   002    3
000221990138 ANITA PANWAR       EDUR  1   009    17
000221990140 SAKHARAM BARDE      PHPE  1   004    9
000221990140 SAKHARAM BARDE      EDUR  1   008    11
000223420115 KM PRITEE         EDUR  1   004    6
000223420125 JOHN BHABOR        EDUR  1   008    12
000223420131 SAPNA CHOURASIA      EDUR  1   013    16
000223420137 RAKHI SANOTIYA      EDUR  1   007    15
000223420139 ROSHNI          EDUR  1   006    9
000224680156 SALAKRAM PIPLODE     ALTE  1   023         * NO CHANGE
000224680158 SANTOSH RAI        ALTE  1   017    23
000224680159 SHANTI          ALTE  1   021    28
000224680161 VIMALA DUDAVE       EDUR  1   023    29
000224680161 VIMALA DUDAVE       ALTE  1   022         * NO CHANGE