DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. FINAL PSYCHOLOGY SEM. 4    JULY-AUG 2023  1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000210010830 AASHISH SAHU       ORGBHV 1   023         * NO CHANGE
000210010833 PRAGYA MALVIYA      PRSPSY 1   046    51
000210010846 SUSHMA SAKHWAR      SOCPSY 1   025    28
000210010848 SANTOSH MANDLOI      SOCPSY 1   022    28
000210010857 KULDEEP SOLANKI      SOCPSY 1   023         * NO CHANGE
000210090452 ALKA RATHORE       EDUPSY 1   039    40
000210090468 LAXMI KAG         PRSPSY 1   034    35
000210090468 LAXMI KAG         PSYASM 1   034    37