DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. PRE. HINDI LITERATURE SEM. 2 JUN-JUL 2019   1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000073240128 SENA BHIDE        BHART 1   025         * NO CHANGE
000080020052 PRIYA SHARMA       KAVYA 1   052    65
000080020052 PRIYA SHARMA       PRAYJ 1   046    53
000080090110 SANJU MUWEL        BHART 1   008    15
000080090127 SARSWATI AARYA      BHART 1   006    11
000080180089 YOGITA NAYAK       ADHUN 1   003         * NO CHANGE
000080180089 YOGITA NAYAK       BHART 1   022         * NO CHANGE
000080350004 MEENA           BHART 1   016    23
000080350006 PAYAL JAISWAL       BHART 1   011    19
000080350007 DEEPAK JHALA       BHART 1   013    16
000080720049 AATMARAM NARWE      BHART 1   011         * NO CHANGE
000080720049 AATMARAM NARWE      PRAYJ 1   022         * NO CHANGE