DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. HINDI LITERATURE SEM.1    NOV-DEC 2019   1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000080720040 MANISHA          KAVYA 1   022         * NO CHANGE
000080720051 SAYJA KANOJE       KAVYA 1   000    2
000090020080 PRATISHTHA DEVMURAR    BHART 1   022    28
000090090122 ANNU BARIYA        BHART 1   026    42
000090090129 POONAM LOHARIYA      KAVYA 1   015         * NO CHANGE
000090090141 KASTURI SOLANKI      KAVYA 1   017         * NO CHANGE
000090090147 UTTAMA BANODHA      PRAYJ 1   059         * NO CHANGE
000090090169 LEELA KHOTE        KAVYA 1   022    28
000090350015 BALVEER SOLANKI      BHART 1   017    20
000090350020 RENUKA          KAVYA 1   019    20
000090350020 RENUKA          BHART 1   018    24
000090350020 RENUKA          PRAYJ 1   021    29
000090610055 DINESH WASKALE      PRAYJ 1   022         * NO CHANGE
000090620198 SALONI PATEL       KAVYA 1   021    28
000090620224 DADAMI BHAYDIYA      KAVYA 1   006         * NO CHANGE
000090620224 DADAMI BHAYDIYA      PRAYJ 1   022         * NO CHANGE
000090620229 REENA GARWAL       KAVYA 1   004    5
000090620263 SUMITRA MAVI       BHART 1   021         * NO CHANGE
000090620263 SUMITRA MAVI       PRAYJ 1   022         * NO CHANGE
000090710009 BINDU MUJHALDE      KAVYA 1   024    30
000090880129 MAMATA PANDER       BHART 1   021         * NO CHANGE
000090880129 MAMATA PANDER       PRAYJ 1   020         * NO CHANGE
000093240213 SUMAN SOLANKI       KAVYA 1   021         * NO CHANGE
000093240219 LAXMAN BUNDAD       ADHUN 1   039    47
000093240219 LAXMAN BUNDAD       BHART 1   037    47
000093240222 KOMAL MAKWANA       KAVYA 1   019    20