DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. PRE. HINDI LITERATURE SEM. 2 AUG-2017     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000050621515 SARDAR SINGH BAGHEL    ADHUN 1   026    30
000060012190 RAJU SINGH NINGWAL    BHART 1   000         * NO CHANGE
000060020225 JYOTI VAISHNAV      BHART 1   010         * NO CHANGE
000060090951 DIPTI BALA JAIN      BHART 1   032         * NO CHANGE
000060090951 DIPTI BALA JAIN      PRAYJ 1   025    28
000060090955 PUSHPA RANI KHATRI    ADHUN 1   022    28
000060811748 DIKSHA RATHOR       BHART 1   020         * NO CHANGE
000060811753 ROSHANI MANDLOI      BHART 1   022         * NO CHANGE
000060811786 SONU YADAV        BHART 1   024    33
000060842376 POOJA BURMAN       PRAYJ 1   018    22