DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.B.A(HOTEL MANAGEMENT)  SEM-4  JUNE-2017    1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000050460668 ASHISH MANKAR       MATMG 1   026    29
000050460669 SHIVAM GAUTAM       MATMG 1   028    32
000050460670 VIKRANT SINGH BAGHEL   MATMG 1   021    26
000050460671 YASH JAIN         TOURS 1   036    39
000050460671 YASH JAIN         MATMG 1   020    22
000050460672 DEEPAK DONGRE       MATMG 1   024    26
000053710209 SHRADDHA KAYARKAR     MATMG 1   029    33
000053710210 YASH YADAV        FREC. 1   019    22
000053710210 YASH YADAV        MATMG 1   018    21
000053710216 ABHISHEK SANSARIYA    MATMG 1   020    23
000053710230 PRAVEEN CHOUHAN      FREC. 1   020    22
000053710236 AMAN SHARMA        MATMG 1   026    28