DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR SECOND YEAR B.A.M.S.(NEW) 2012-13 AUG-SEP 2018   1
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
00031 ARVIND MALVIYA      DRAVYA 1   038    43
00031 ARVIND MALVIYA      DRAVYA 2   023    24
00037 RAJESHWAR SOLANKI     DRAVYA 1   036    40
00037 RAJESHWAR SOLANKI     DRAVYA 2   056    60
00038 WAKEEL KHAN        DRAVYA 1   041    45
00038 WAKEEL KHAN        DRAVYA 2   037    38
00061 RITURANI RATHOR      AGADVY 1   038    40
00061 RITURANI RATHOR      CHARAK 1   038    42
00063 DEVENDRA GOUR       AGADVY 1   020         * NO CHANGE
00063 DEVENDRA GOUR       CHARAK 1   028    31
00064 RINKAL BEN CHAREL     CHARAK 1   030    33
00070 ANJALI GOUD        DRAVYA 1   047    53
00070 ANJALI GOUD        DRAVYA 2   029    30
00071 ABHIJEET         AGADVY 1   039    49
00072 BALWANT MAHAJAN      AGADVY 1   039    45
00078 PIYUSH SHARMA       AGADVY 1   034    39
00079 SANJIT BANERJEE      DRAVYA 1   038    43
00079 SANJIT BANERJEE      DRAVYA 2   043    47
00079 SANJIT BANERJEE      AGADVY 1   024    30