sm61 25-04-2018 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     sm61 25-04-20
-----------------------------------------------------------------------------
         M.A.PRE. PSYCHOLOGY SEM.1  (PVT)
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT M.A.PRE. PSYCHOLOGY SEM.1
  HELD IN  JAN-FEB 2018  IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
000060018239 MANISHA PANDEY        PASS          248/ 500
000070017358 SHARMILA SHARMA       FAIL          103/ 500
000070017359 PRASHANT VYAS        FAIL           72/ 500
000070017362 RASHMI SHARMA        ATKT          241/ 500
000070017364 ALI ASGAR HUSAINI      PASS          259/ 500
000070017366 MOHAN LAL KUMAWAT      FAIL          162/ 500
000070017367 PRIYANKA GUPTA        ATKT          231/ 500
000070017368 RASHMI KSHIRSAGAR      PASS          240/ 500
000070097054 JITU YADAV          FAIL           97/ 500
000070097055 PAYAL MENGHANI        ATKT          223/ 500
000070097106 RITU ARYA          FAIL           94/ 500
000070097109 ASHOK KUMAR TRIPATHI     FAIL           96/ 500

                      TOT STUDENTS-  17