DA61D 11-04-2018 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     DA61D 11-04-2
-----------------------------------------------------------------------------
         FIRST B.D.S.(NEW) EXAMINATION
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT FIRST B.D.S.(NEW) EXAMINA
  HELD IN  JAN-2018    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
00001    BHARTI DOHPE         FAIL          227/ 600
00051    SEEMA KUMARI         FAIL          265/ 600
00052    VINOD PATEL         FAIL          295/ 600
00053    AASHA MEHDA         FAIL          320/ 600
00054    POOJA YADAV         PASS          352/ 600
00055    SHIVANGI CHOUHAN       FAIL          322/ 600
00056    ISHALI BHABHOR        PASS          355/ 600
00057    RAGHAV PATKAR        FAIL          318/ 600
00151    MONIKA JAIN         PASS          367/ 600
00152    SWATI SINGH SAKTAVAT     FAIL          300/ 600
00153    LAVISH PATIL         FAIL          288/ 600
00201    DHANANJAY RAY        FAIL          322/ 600
00202    KAMLESH JANGDE        PASS          350/ 600
00203    SHAKTI PRASAD MANGARAJ    PASS          348/ 600
00204    AKSHAY JOSHI         PASS          326/ 600
00205    MOHID KHAN          FAIL          285/ 600
00206    MOHIT            PASS          347/ 600
00207    RAJSHREE SONKAR       PASS          335/ 600
00251    KASHYAP PATIL        PASS          343/ 600
00252    NARAYANI MISHRA       FAIL          301/ 600
00253    TARUN SISODIYA        PASS          348/ 600

                      TOT STUDENTS-  21