DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.B.A(FINANCIAL ADMIN.) SEM-1   JAN-2017     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000060400440 ABHISHEK ATRE       B.MATH 1   024    36
000060400441 KHILESH SOLANKI      F/AREP 1   022    30
000060400448 DEVENDRA VISHWAKARMA   B.MATH 1   027    38
000060400452 SUBODH CHICHANI      MANECO 1   028    36
000060400452 SUBODH CHICHANI      F/AREP 1   029    36