DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.D.S. FINAL (NEW)         FEB-MAR 2017   1
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
00006 GAURAV KIYAWAT      PERIOD 1   033    35
00006 GAURAV KIYAWAT      PAEPRV 1   028    31
00006 GAURAV KIYAWAT      PRCRBR 1   031    37
00013 SURENDRA KUMAR RAIDAS   PAEPRV 1   030         * NO CHANGE
00014 VISHAL BAMNIYA      PUBDEN 1   032    33
00014 VISHAL BAMNIYA      PAEPRV 1   031         * NO CHANGE
00017 VIJAY DHANOPIYA      ORLRAD 1   039    43
00017 VIJAY DHANOPIYA      PUBDEN 1   031    34
00017 VIJAY DHANOPIYA      ORLMAX 1   040    45
00017 VIJAY DHANOPIYA      PRCRBR 1   028    32
00021 PRADEEP SOLANKI      PAEPRV 1   030    31
00022 RAMPAL SINGH CHOUHAN   PAEPRV 1   026         * NO CHANGE
00211 AKASH ARYA        PAEPRV 1   021         * NO CHANGE
00215 ANKITA MANGAL       PAEPRV 1   030    31
00216 ARTI DHAKAD        PUBDEN 1   021         * NO CHANGE
00216 ARTI DHAKAD        PRCRBR 1   025    28
00221 AYUSHI MALOO       ORTDFC 1   024         * NO CHANGE
00221 AYUSHI MALOO       PERIOD 1   019    24
00237 KOMAL FATWANI       PUBDEN 1   023         * NO CHANGE
00237 KOMAL FATWANI       PAEPRV 1   034         * NO CHANGE
00238 KRUTI BHOPALKAR      PUBDEN 1   021         * NO CHANGE
00239 MEGHA BAIRWA       PUBDEN 1   020    22
00239 MEGHA BAIRWA       PAEPRV 1   024         * NO CHANGE
00239 MEGHA BAIRWA       PRCRBR 1   022    28
00239 MEGHA BAIRWA       CONDEM 1   023    25
00244 NIRALI BHATT       PAEPRV 1   018    21
00246 PALAK NIGAM        PUBDEN 1   025    26
00246 PALAK NIGAM        PRCRBR 1   018    22
00252 RAGHAV AGRAWAL      PUBDEN 1   038    39
00256 RICHA PATIDAR       PUBDEN 1   020    21
00257 RICHA PWSHWE       PERIOD 1   039    41
00257 RICHA PWSHWE       PUBDEN 1   028    30
00260 SHALINI SONI       ORLRAD 1   045    46
00260 SHALINI SONI       PAEPRV 1   033    38
00260 SHALINI SONI       ORLMAX 1   042    50
00260 SHALINI SONI       PRCRBR 1   037    42
00261 SHEETAL DAWAT       PUBDEN 1   024    25
00261 SHEETAL DAWAT       PAEPRV 1   025    27
00261 SHEETAL DAWAT       PRCRBR 1   020    21
00262 SHEETAL KHANDELWAL    PAEPRV 1   025    35
00262 SHEETAL KHANDELWAL    ORLMAX 1   055    62
00272 VIKASH BHATI       ORLRAD 1   034    38
00272 VIKASH BHATI       PUBDEN 1   021    22
00272 VIKASH BHATI       PAEPRV 1   029         * NO CHANGE
00272 VIKASH BHATI       PRCRBR 1   031    35
00276 VISHWA BEN PANCHAL    PUBDEN 1   019         * NO CHANGE
00276 VISHWA BEN PANCHAL    PAEPRV 1   023    27
00277 VIVERNA TIWARI      PAEPRV 1   023    33
00279 NAVEEN VERMA       PUBDEN 1   018         * NO CHANGE
00280 MANOJ KUMAR        PUBDEN 1   022         * NO CHANGE
00280 MANOJ KUMAR        PAEPRV 1   023         * NO CHANGE
00282 TAPAN SINGH JAGRAWAT   PERIOD 1   025    27
00282 TAPAN SINGH JAGRAWAT   PUBDEN 1   025    26
00285 AYUSHI SURANA       ORLRAD 1   024    30
00285 AYUSHI SURANA       PERIOD 1   020         * NO CHANGE
00285 AYUSHI SURANA       PUBDEN 1   016    17
00286 SUNNY SONI        ORLRAD 1   018    24
00286 SUNNY SONI        PERIOD 1   023         * NO CHANGE
00286 SUNNY SONI        PUBDEN 1   017         * NO CHANGE
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.D.S. FINAL (NEW)         FEB-MAR 2017   2
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
00286 SUNNY SONI        PAEPRV 1   020    22
00286 SUNNY SONI        PRCRBR 1   013    18
00351 JAISHREE HOLKAR      PUBDEN 1   022    23
00351 JAISHREE HOLKAR      PAEPRV 1   023         * NO CHANGE
00351 JAISHREE HOLKAR      PRCRBR 1   020    21
00352 MONIKA PATIDAR      PUBDEN 1   015    16
00352 MONIKA PATIDAR      PAEPRV 1   018         * NO CHANGE
00352 MONIKA PATIDAR      CONDEM 1   023         * NO CHANGE
00353 NEHA SHARMA        ORTDFC 1   020         * NO CHANGE
00353 NEHA SHARMA        ORLRAD 1   028    29
00353 NEHA SHARMA        PAEPRV 1   017         * NO CHANGE
00353 NEHA SHARMA        PRCRBR 1   017         * NO CHANGE
00354 PREETAM GURJAR      ORTDFC 1   023    24
00354 PREETAM GURJAR      PERIOD 1   028         * NO CHANGE
00354 PREETAM GURJAR      CONDEM 1   023         * NO CHANGE
00356 PUSHPENDRA RATHOR     ORTDFC 1   028    29
00356 PUSHPENDRA RATHOR     PUBDEN 1   019         * NO CHANGE
00356 PUSHPENDRA RATHOR     PAEPRV 1   026         * NO CHANGE
00356 PUSHPENDRA RATHOR     PRCRBR 1   017    18
00357 BARKHA DASANI       ORTDFC 1   027    29
00418 KANIKA NEBHWANI      ORLRAD 1   029    32
00418 KANIKA NEBHWANI      PERIOD 1   029         * NO CHANGE
00418 KANIKA NEBHWANI      PAEPRV 1   028    32
00436 VIKAS SHARMA       PRCRBR 1   032    35
00439 DEEPAK KUMAR ROY     PUBDEN 1   023         * NO CHANGE
00439 DEEPAK KUMAR ROY     PRCRBR 1   031    37
00439 DEEPAK KUMAR ROY     CONDEM 1   028    30
00440 NEETA NEGI        PUBDEN 1   014    15
00440 NEETA NEGI        PRCRBR 1   026    29
00440 NEETA NEGI        CONDEM 1   032    34
00442 DEEPA SHARMA       PUBDEN 1   018    19
00452 PURVA BARVE        PUBDEN 1   019         * NO CHANGE
00551 AMAN NARANG        PUBDEN 1   024         * NO CHANGE
00551 AMAN NARANG        PRCRBR 1   025    30
00551 AMAN NARANG        CONDEM 1   030    31
00552 CHANDRIKA JAJANI     PERIOD 1   027         * NO CHANGE
00552 CHANDRIKA JAJANI     PUBDEN 1   018    19
00552 CHANDRIKA JAJANI     PRCRBR 1   028    29
00553 CHETNA JAISWAL      PUBDEN 1   024    25
00553 CHETNA JAISWAL      PRCRBR 1   018    22
00554 INSIYAH RUMALIWALA    PERIOD 1   030    33
00554 INSIYAH RUMALIWALA    PUBDEN 1   025    26
00554 INSIYAH RUMALIWALA    PRCRBR 1   011    14
00555 PRATHVI UPADHYAY     PAEPRV 1   024    26
00555 PRATHVI UPADHYAY     PRCRBR 1   023    25
00555 PRATHVI UPADHYAY     CONDEM 1   031    33
00556 SAHIB RAJE        ORTDFC 1   025         * NO CHANGE
00556 SAHIB RAJE        ORLRAD 1   027    29
00556 SAHIB RAJE        PERIOD 1   020    24
00556 SAHIB RAJE        CONDEM 1   031         * NO CHANGE
00602 ANKIT GUPTA        ORTDFC 1   037    38
00602 ANKIT GUPTA        PERIOD 1   039    44
00602 ANKIT GUPTA        PRCRBR 1   040         * NO CHANGE
00602 ANKIT GUPTA        CONDEM 1   037    38
00606 DIVYANI PARMAR      PUBDEN 1   020         * NO CHANGE
00606 DIVYANI PARMAR      PAEPRV 1   030         * NO CHANGE
00606 DIVYANI PARMAR      ORLMAX 1   032    38
00606 DIVYANI PARMAR      PRCRBR 1   037    38
00614 NIYOSHA RIZA KHAN     ORLRAD 1   045    46
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.D.S. FINAL (NEW)         FEB-MAR 2017   3
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
00614 NIYOSHA RIZA KHAN     PUBDEN 1   045    46
00614 NIYOSHA RIZA KHAN     ORLMAX 1   047    54
00614 NIYOSHA RIZA KHAN     PRCRBR 1   043    45
00616 PRAGATI JAISWAL      PUBDEN 1   026         * NO CHANGE
00617 PRAGYA JOSHI       PUBDEN 1   023    24
00630 BHAMINI PATHAK      ORTDFC 1   030         * NO CHANGE
00630 BHAMINI PATHAK      PUBDEN 1   025    27
00630 BHAMINI PATHAK      PAEPRV 1   024         * NO CHANGE
00631 MOHD.WASEEM KHAN     PERIOD 1   028    29
00631 MOHD.WASEEM KHAN     PUBDEN 1   021         * NO CHANGE
00631 MOHD.WASEEM KHAN     PAEPRV 1   025    26
00631 MOHD.WASEEM KHAN     PRCRBR 1   027    32
00633 ANJALI BUNDELA      ORTDFC 1   028         * NO CHANGE
00633 ANJALI BUNDELA      PUBDEN 1   024    27
00633 ANJALI BUNDELA      PAEPRV 1   029         * NO CHANGE
00637 ANKIT AGRAWAL       PUBDEN 1   023    28
00638 ARISHA FAROOQI      PAEPRV 1   027    31
00638 ARISHA FAROOQI      CONDEM 1   031    35
00639 KANAK RAJAN SINGH     CONDEM 1   033         * NO CHANGE
00643 MAHENDRA MOHAN KATIYAR  ORLRAD 1   043    46
00643 MAHENDRA MOHAN KATIYAR  PERIOD 1   049         * NO CHANGE
00643 MAHENDRA MOHAN KATIYAR  PUBDEN 1   041    46
00643 MAHENDRA MOHAN KATIYAR  PAEPRV 1   032    35
00647 SHIVA SHARMA       PUBDEN 1   026    29
00647 SHIVA SHARMA       PAEPRV 1   030    32
00648 SHIVANI AGRAWAL      PUBDEN 1   018    21
00648 SHIVANI AGRAWAL      CONDEM 1   031    37
00657 WINNIE AIWIN CHEN     ORLRAD 1   031    35
00657 WINNIE AIWIN CHEN     PUBDEN 1   017    23
00658 YASHASWI MAJUMDAR     PUBDEN 1   025    27
00658 YASHASWI MAJUMDAR     CONDEM 1   037    40
00661 AYUSHI JAIN        PUBDEN 1   027    29
00665 GAJENDRA MAKWANA     ORLRAD 1   031    33
00665 GAJENDRA MAKWANA     ORLMAX 1   030    38
00665 GAJENDRA MAKWANA     PRCRBR 1   027    32
00665 GAJENDRA MAKWANA     CONDEM 1   033    36
00668 MADHUBALA MUNDRA     PAEPRV 1   022    28
00669 PIYUSH BHANDARI      ORLRAD 1   033    35
00669 PIYUSH BHANDARI      PUBDEN 1   029    30
00669 PIYUSH BHANDARI      PAEPRV 1   025    29
00670 RAHUL PATIDAR       PUBDEN 1   028    32
00670 RAHUL PATIDAR       PAEPRV 1   032    34
00671 RISHABH JAIN       PAEPRV 1   025    33
00672 SHIVANGI TONK       PAEPRV 1   025    31
00673 MADHAV JADHAV       PUBDEN 1   024         * NO CHANGE
00673 MADHAV JADHAV       PAEPRV 1   023    26
00674 KAMLESH KUMAR MOURYA   PUBDEN 1   024    27
00674 KAMLESH KUMAR MOURYA   PAEPRV 1   022         * NO CHANGE
00674 KAMLESH KUMAR MOURYA   PRCRBR 1   022    26
00675 AMEY SONI         PRCRBR 1   027    30
00675 AMEY SONI         CONDEM 1   035         * NO CHANGE
00676 AVNI TRIVEDI       PUBDEN 1   027    31
00676 AVNI TRIVEDI       PAEPRV 1   024    31
00676 AVNI TRIVEDI       PRCRBR 1   025    28
00677 PRATEEK SINGH RAJAWAT   ORTDFC 1   027         * NO CHANGE
00677 PRATEEK SINGH RAJAWAT   ORLRAD 1   025    31
00677 PRATEEK SINGH RAJAWAT   PRCRBR 1   027    31
00677 PRATEEK SINGH RAJAWAT   CONDEM 1   022         * NO CHANGE
00678 SALONI PANDEY       ORTDFC 1   037         * NO CHANGE
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.D.S. FINAL (NEW)         FEB-MAR 2017   4
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
00678 SALONI PANDEY       PERIOD 1   044         * NO CHANGE
00678 SALONI PANDEY       PUBDEN 1   029    32
00678 SALONI PANDEY       PAEPRV 1   027    32
00681 VIJENDRA KUMAR      PUBDEN 1   018    20
00681 VIJENDRA KUMAR      PAEPRV 1   017    21
00753 BHARTI CHOUHAN      ORTDFC 1   032         * NO CHANGE
00753 BHARTI CHOUHAN      PUBDEN 1   026    29
00753 BHARTI CHOUHAN      CONDEM 1   030    37
00757 AAMIR KHAN        ORLMAX 1   026    35
00757 AAMIR KHAN        CONDEM 1   024    25
00758 SURABHI KARAIYA      PUBDEN 1   018    26
00802 ANKU PATEL        PAEPRV 1   022         * NO CHANGE
00802 ANKU PATEL        PRCRBR 1   024    30
00808 ANINDYA DE        PUBDEN 1   018         * NO CHANGE
00808 ANINDYA DE        PRCRBR 1   024    29
00808 ANINDYA DE        CONDEM 1   017         * NO CHANGE
00813 ASEEM GUPTA        PUBDEN 1   025         * NO CHANGE
00813 ASEEM GUPTA        PAEPRV 1   024         * NO CHANGE
00818 ADIBA KHANAM       PAEPRV 1   017         * NO CHANGE
00823 MEGHA KHARE        PUBDEN 1   026    27
00823 MEGHA KHARE        PRCRBR 1   026    31
00833 NAZNEEN KHAN       PUBDEN 1   018    19
00833 NAZNEEN KHAN       PRCRBR 1   025    30
00842 SHIV PRATAP SINGH     PUBDEN 1   019    21
00842 SHIV PRATAP SINGH     PAEPRV 1   023         * NO CHANGE
00842 SHIV PRATAP SINGH     PRCRBR 1   025    29
00844 RICHA DANDOTIYA      PUBDEN 1   020         * NO CHANGE
00844 RICHA DANDOTIYA      PAEPRV 1   022         * NO CHANGE
00852 SIWANI KUMARI GUPTA    ORTDFC 1   026         * NO CHANGE
00852 SIWANI KUMARI GUPTA    PUBDEN 1   021    24
00852 SIWANI KUMARI GUPTA    PAEPRV 1   023    26
00852 SIWANI KUMARI GUPTA    PRCRBR 1   023         * NO CHANGE
00853 MOHD.YAKUB CHOUDHARY   PUBDEN 1   025    27
00853 MOHD.YAKUB CHOUDHARY   PAEPRV 1   023    25
00952 KAVITA DEVI        PUBDEN 1   015    16
00953 KHUSHBU DUBEY       ORTDFC 1   027    29
00953 KHUSHBU DUBEY       PUBDEN 1   021    22
00955 SHIVANI PAWAR       ORTDFC 1   023         * NO CHANGE
00955 SHIVANI PAWAR       PUBDEN 1   018    20
01005 AISHWARYA PATIL      PAEPRV 1   036    40
01005 AISHWARYA PATIL      PRCRBR 1   022    27
01007 AQSA KHAN         PERIOD 1   030         * NO CHANGE
01007 AQSA KHAN         PUBDEN 1   024         * NO CHANGE
01007 AQSA KHAN         PAEPRV 1   024         * NO CHANGE
01007 AQSA KHAN         PRCRBR 1   018    21
01009 SIVAKOTI DEVI PRASANNA  PUBDEN 1   029    30
01009 SIVAKOTI DEVI PRASANNA  PRCRBR 1   016    20
01012 JATIN MASAL        PERIOD 1   036         * NO CHANGE
01012 JATIN MASAL        PUBDEN 1   033         * NO CHANGE
01012 JATIN MASAL        PRCRBR 1   025    30
01015 IRAVATI SHENDE      PUBDEN 1   041    42
01015 IRAVATI SHENDE      ORLMAX 1   040    48
01015 IRAVATI SHENDE      PRCRBR 1   030    35
01015 IRAVATI SHENDE      CONDEM 1   043         * NO CHANGE
01021 NARGIS SHAIKH       PRCRBR 1   025    30
01025 MOHINI DHAGE       PERIOD 1   030    35
01025 MOHINI DHAGE       PUBDEN 1   031         * NO CHANGE
01025 MOHINI DHAGE       PAEPRV 1   020    28
01025 MOHINI DHAGE       PRCRBR 1   037    38
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.D.S. FINAL (NEW)         FEB-MAR 2017   5
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
01027 MADHURI PAWAR       PERIOD 1   033    38
01027 MADHURI PAWAR       PRCRBR 1   029    31
01027 MADHURI PAWAR       CONDEM 1   030    32
01032 RUTUJA CHINCHKHEDE    CONDEM 1   026    28
01035 PEETALA SRI VARUN     ORLMAX 1   040    48
01035 PEETALA SRI VARUN     PRCRBR 1   039    48
01036 SIDHANT JADHAV      PERIOD 1   029    37
01037 SAI RAM VENDRA      PERIOD 1   033    37
01037 SAI RAM VENDRA      PRCRBR 1   028    33
01038 SHWETA PATIDAR      PERIOD 1   032    35
01038 SHWETA PATIDAR      PUBDEN 1   030    32
01038 SHWETA PATIDAR      PAEPRV 1   026    29
01038 SHWETA PATIDAR      PRCRBR 1   028    31
01047 UMAIRA KHATIK       PUBDEN 1   025         * NO CHANGE
01051 ZOHRA           ORTDFC 1   028         * NO CHANGE
01051 ZOHRA           PUBDEN 1   018         * NO CHANGE
01051 ZOHRA           PRCRBR 1   025    29
01051 ZOHRA           CONDEM 1   026    28
01052 SHEETAL PARDESHI     PAEPRV 1   033    35
01052 SHEETAL PARDESHI     PRCRBR 1   028    36
01053 PREETI GAUR        PUBDEN 1   026    29
01053 PREETI GAUR        PAEPRV 1   026    29
01053 PREETI GAUR        PRCRBR 1   023    28
01053 PREETI GAUR        CONDEM 1   022    25
01055 ARCHANA TIWARI      ORTDFC 1   024         * NO CHANGE
01055 ARCHANA TIWARI      PUBDEN 1   011         * NO CHANGE
01055 ARCHANA TIWARI      PRCRBR 1   019    21
01055 ARCHANA TIWARI      CONDEM 1   009    12
01101 KHAN ASIM QURESHI     PUBDEN 1   020    21
01101 KHAN ASIM QURESHI     PAEPRV 1   018    20
01101 KHAN ASIM QURESHI     PRCRBR 1   023    27
01101 KHAN ASIM QURESHI     CONDEM 1   021    22
01102 ANSARI FARIYA TANVEER   ORLRAD 1   026    28
01102 ANSARI FARIYA TANVEER   PAEPRV 1   027    31
01102 ANSARI FARIYA TANVEER   PRCRBR 1   025    28
01102 ANSARI FARIYA TANVEER   CONDEM 1   024         * NO CHANGE
01103 MANISHA GOSAVI      ORTDFC 1   026         * NO CHANGE
01103 MANISHA GOSAVI      ORLRAD 1   023    26
01103 MANISHA GOSAVI      PERIOD 1   028    30
01103 MANISHA GOSAVI      PUBDEN 1   019         * NO CHANGE
01103 MANISHA GOSAVI      CONDEM 1   021    24
01104 PRANITA PATIL       ORTDFC 1   018         * NO CHANGE
01104 PRANITA PATIL       ORLRAD 1   021    25
01104 PRANITA PATIL       PUBDEN 1   016    18
01104 PRANITA PATIL       PAEPRV 1   016    18
01105 SHERISH ANSARI      PERIOD 1   033    42
01105 SHERISH ANSARI      PUBDEN 1   029    31
01105 SHERISH ANSARI      PRCRBR 1   027    32
01106 PARESH JAIN        ORTDFC 1   028         * NO CHANGE
01106 PARESH JAIN        PERIOD 1   029    35
01106 PARESH JAIN        PUBDEN 1   018    19
01106 PARESH JAIN        PRCRBR 1   021    24
01107 YASH JAISWAL       PERIOD 1   030    35
01107 YASH JAISWAL       PUBDEN 1   028         * NO CHANGE
01107 YASH JAISWAL       PAEPRV 1   027    28
01107 YASH JAISWAL       PRCRBR 1   031    35
01108 KAJAL MALAKAR       PUBDEN 1   021         * NO CHANGE
01108 KAJAL MALAKAR       PAEPRV 1   017    19
01108 KAJAL MALAKAR       PRCRBR 1   017    18
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.D.S. FINAL (NEW)         FEB-MAR 2017   6
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
01108 KAJAL MALAKAR       CONDEM 1   021    22